Reklamı Geç
Advert

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Askeri Personel Alımı

Boy 1,64 , ve sadece Erkek adayların başvurusu açılmıştır.08-29 Kasım

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Askeri Personel Alımı
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Askeri Personel Alımı Admin
Bu içerik 10974 kez okundu.

1. GENEL BiLiĠLER a

. Jandarma Genel Komutanlığına Lojistik branĢında (12 Branş) (1.457) SözleĢmeli Uzman ErbaĢ (erkek) temin edilecektir. b. Ön baĢvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinde „„Personel/öğrenci alım baĢvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön baĢvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. c. Ön baĢvuru yapan adaylardan Tablo-4‟deki seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile branĢlarına göre kontenjan miktarının beĢ katına kadar aday sınavlara çağrılacaktır. ç. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aĢamasına katılmayan adayların ön baĢvuru iĢlemleri sonlandırılacaktır. Asıl baĢvurular ise, istenen belgeler ile seçim aĢaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmıĢ olacaktır. d. Ön baĢvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde icra edilecektir. e. Lojistik branĢına alınacak uzman erbaĢ adayları asayiĢ eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiĢ (diğer branĢlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir. f. Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde „„Personel /öğrenci alım baĢvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiĢtirilmeyecektir. g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön BaĢvuru Formunu doldurmayınız. BaĢvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlıĢ/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlıĢ bilgilerle baĢvuru yapan adaylar sınava alınmayacak, sınavda baĢarılı olsalar ve Uzman erbaĢ olarak göreve baĢlamıĢ olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen Ģartlara sahip olmadığı anlaĢılanlar hakkında fesih iĢlemi yapılır. (Uzman ErbaĢ Yönetmeliği Madde 13) ğ. SözleĢmeli Uzman ErbaĢ Temini Kılavuzu;  3269 Sayılı Uzman ErbaĢ Kanunu ve Yönetmeliği,  2803 Sayılı J. TeĢkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,  1111 Sayılı Askerlik Kanunu,  6191 sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,  TSK, J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile, Uzman ErbaĢ teminini kapsayan diğer mevzuat, onay ve emirler doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Temin faaliyeti belirtilen mevzuat doğrultusunda icra edilecektir. h. SözleĢmeli Uzman ErbaĢ sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen baĢvuru koĢullarının yanı sıra (ğ) fıkrasında belirtilen mevzuatı da incelemeleri faydalarına olacaktır. 2. GĠRĠġ KOġULLARI VE BAġVURU ġARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı ve erkek olmak, b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak, HĠZMETE ÖZEL EK-2 Sayı: 14112578-1190- /Per.Tem.Mrk.Pl.ve Koor.ġ. Ekim 2018 HĠZMETE ÖZEL - 5 - c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaĢından gün almıĢ olmak ve yirmi yedi (27) yaĢını bitirmemiĢ olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ç. Askerlik hizmetini yapma Ģartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almıĢ olmak. d. Askerlik hizmetini yapmakta iken „Askerliğe elveriĢli değildir‟ raporu alarak terhis edilmemiĢ olmak, g. SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden en az üç yıl görev yapmıĢ, müteakip sözleĢme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaĢını bitirmemiĢ olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) ğ. SözleĢmeli erbaĢ ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuĢ ve müteakip dönem için sözleĢme imzalamıĢ olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleĢme tarihi, sözleĢme bitim tarihi ve yeni sözleĢme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden uzman erbaĢlığa geçenlerin sözleĢmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaĢ olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç yılını doldurmuĢ, ancak müteakip dönem için sözleĢmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı Ģartlarda (27 yaĢ ve diğer Ģartlar) kabul edilebilecektir. Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleĢmesi feshedilmiĢ ya da ayrılmıĢ olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. h. Seçme sınavlarını baĢarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman ErbaĢ Olur ” kayıtlı sağlık raporu almıĢ olmak, ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koĢuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor Ģortu/eĢofman ile ölçülür.) i. Askeri öğrencilikle iliĢiği kesilmemiĢ olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaĢ olarak istihdam edilmemiĢ olmak, j. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.) k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlar ile basit e. Askerlik hizmetini yapmıĢ olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle , terhisinin üzerinden beĢ yıldan fazla süre geçmemiĢ olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.) f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaĢını bitirmemiĢ olması, hem de terhisinin üzerinden beĢ (5) yıldan fazla süre geçmemiĢ olmak, HĠZMETE ÖZEL EK-2 Sayı: 14112578-1190- /Per.Tem.Mrk.Pl.ve Koor.ġ. Ekim 2018 HĠZMETE ÖZEL - 6 - ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhĢiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, m. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak. n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi Ģahsiyetine gölge düĢürmemiĢ, askerliğin Ģeref ve haysiyeti ile bağdaĢmayacak eylemlerde bulunmamıĢ, tutum ve davranıĢları ile yasadıĢı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüĢleri benimsememiĢ olmak. o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüĢü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.) ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuĢma özrü bulunmamak. p. Tablo-4‟te kontenjanları belirtilen branĢlara iliĢkin olarak karĢılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak. r. Her branĢa ait kontenjan miktarının 5 katına kadar aday, seçme sınavlarına 3‟üncü maddede belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır. ÖNEMLĠ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEġMESĠ FESHEDĠLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHĠL GÜVENLĠK K.LIĞI ĠLE ĠLĠġĠĞĠ KESĠLEN UZMAN ERBAġLAR TEKRAR UZMAN ERBAġ OLARAK GÖREVLENDĠRĠLMEZLER.

Facebook Grubuna Katılın
Habere bir yorum bırak
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Havalimanlarına 3 Bin 619 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak
Havalimanlarına 3 Bin 619 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak
O Kurum: KPSS’den 55 Puan İle Memur Alımı Gerçekleştirecek
O Kurum: KPSS’den 55 Puan İle Memur Alımı Gerçekleştirecek